Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1 OmmeKeer staat voor coaching naar een lichter en vervullend leven. OmmeKeer is gevestigd in Zwolle en is een handelsnaam van DuurzaamUnlimited, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53.49.29.27 (hierna: OmmeKeer).
1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen- en opdrachten van en overeenkomsten- en rechtsbetrekkingen tussen OmmeKeer en een Cliënt (hierna: Cliënt). Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. (hierna: Algemene Voorwaarden).

Artikel 2 – Overeenkomsten
2.1 OmmeKeer biedt coaching aan op basis van individuele- en groepstrajecten (hierna: coaching).
2.2 OmmeKeer sluit overeenkomsten op basis van de door Cliënt verstrekte informatie. OmmeKeer gaat uit van de juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens door Cliënt. Als informatie niet juist of onvolledig blijkt, zijn de gevolgen hiervan voor rekening van de Cliënt.
2.3 OmmeKeer zal zich naar beste kunnen inspannen om een opdracht of overeenkomst met uiterste zorgvuldigheid uit te voeren.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden en/of in de offerte nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de offerte onverminderd van toepassing.

Artikel 3 – OmmeKeer Coaching
3.1 OmmeKeer staat voor coaching van personen op basis van transformatieve coaching (Bridgeman Academy).
3.2. OmmeKeer mag de samenstelling van coachingstrajecten aanpassen al naar gelang haar bedrijfsvoering en of de groei van Cliënt hierom vraagt.

3.3. OmmeKeer biedt geen medisch traject aan, doch slechts coaching. Indien er sprake is van medische aangelegenheden waar rekening mee gehouden moet worden, stelt Cliënt OmmeKeer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. OmmeKeer mag de werkzaamheden opschorten indien een fysieke gesteldheid of medische gegevens hier aanleiding toe geven. OmmeKeer is niet verplicht enig medisch oordeel te volgen met betrekking tot continuering van de coaching. Het oordeel van OmmeKeer is leidend voor het hervatten van de werkzaamheden.

3.4 Voor de uitvoering van de werkzaamheden kan OmmeKeer derden inschakelen. Dit enkel met inachtneming van de zorgvuldigheid die Cliënt redelijkerwijs van OmmeKeer mag verwachten. OmmeKeer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de wijze waarop de bedoelde derden hun werkzaamheden uitvoeren, behalve in het geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van OmmeKeer.


Artikel 4 – Tarieven en facturering
4.1 Tarieven van OmmeKeer zijn op basis van maatwerk en zijn inclusief BTW.
4.2 OmmeKeer heeft het recht om de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen. Indien een wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 8% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van een overeenkomst tussen OmmeKeer en een Cliënt, dan heeft Cliënt het recht de overeenkomst te beëindigen.
4.3 Op basis van de afgenomen diensten stuurt OmmeKeer een factuur, welke binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de factuur door Cliënt wordt voldaan. Vanaf de eenendertigste dag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Bezwaren ten aanzien van facturen dienen schriftelijk binnen deze betaaltermijn bij OmmeKeer te worden ingediend. Bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
4.4 OmmeKeer mag de werkzaamheden opschorten wanneer een factuur niet binnen de betreffende betalingstermijn is voldaan. OmmeKeer is daarnaast bevoegd een voorschot op een factuur te verlangen van Cliënt indien OmmeKeer dit noodzakelijk acht, of een opdracht te annuleren wanneer zij op redelijke grond voorziet dat betaling uit zal blijven.


Artikel 5 – Contractduur
7.1 Coachingstrajecten worden op maat gemaakt. Individuele coaching sessies zijn 24 uur voorafgaand aan de coaching sessie te annuleren. Indien later wordt geannuleerd, wordt de coaching sessie wel in rekening gebracht.

7.2 Bij langere coaching trajecten wordt uitgegaan van afgesproken contractstermijnen. Een traject is niet tussentijds opzegbaar. Indien een sessie geen doorgang kan vinden, dan wordt deze sessie op nader af te spreken tijdstip ingehaald. Indien een coaching traject geen doorgang meer kan vinden door omstandigheden zijdens OmmeKeer of de Cliënt, dan zal hiervoor een passende oplossing worden getroffen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 Aansprakelijkheid van OmmeKeer is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6.2 OmmeKeer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit coaching sessies. Indien OmmeKeer aansprakelijk wordt geacht voor schade van de Cliënt, dan is de aansprakelijkheid van OmmeKeer altijd beperkt tot een bedrag van de factuurwaarde.
6.3 Eventuele vorderingen uit hoofde van schadevergoeding dienen door de Cliënt uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan aan OmmeKeer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de vordering jegens OmmeKeer vervalt.
6.4 Partijen treffen alle maatregelen die in redelijkheid van hen verwacht mogen worden teneinde schade te voorkomen dan wel te beperken.

Artikel 7 – Overige bepalingen
7.1 Alle Intellectueel Eigendom van OmmeKeer, inclusief maar niet uitsluitend bedrijfsnaam, logo’s methodieken, modellen en/of coaching strategieën, blijft bij OmmeKeer. Cliënt erkent, maakt geen aanspraak op en respecteert de Intellectuele Eigendomsrechten van OmmeKeer. Cliënt is gerechtigd om het logo en/of de naam van OmmeKeer te gebruiken in positieve uitingen op sociale media. Indien er twijfel is of gebruik van het Intellectuele Eigendom mogelijk is, dan zal Cliënt dit voorleggen aan OmmeKeer.
7.2 Cliënt is verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie van OmmeKeer waarmee Cliënt in aanraking komt. OmmeKeer is op haar beurt verplicht om alle informatie van Cliënt geheim te houden. Alle vertrouwelijke informatie die in en/of buiten coaching sessies met OmmeKeer wordt gedeeld, blijft vertrouwelijk.
7.3 Coaching van OmmeKeer is uniek, persoonsgericht, eigendom van OmmeKeer en mag niet worden geïmiteerd of nagedaan in commercieel verband.
7.4 OmmeKeer houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. OmmeKeer heeft hiertoe een privacy beleid.
7.5 OmmeKeer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. OmmeKeer zal Cliënt hiervan op de hoogte stellen minimaal een maand voorafgaand aan inwerkingtreding van de wijziging. Indien de Cliënt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Cliënt een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Cliënt de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 8– Klachten
8.1 indien er klachten ontstaan over de dienstverlening van OmmeKeer, wordt Cliënt verzocht om contact op te nemen om samen in overleg tot een oplossing naar tevredenheid te komen.
8.2 Indien de klachten niet in overleg kunnen worden opgelost, dient de klacht binnen vijf (5) werkdagen nadat de klacht is ontstaan en/of over de klacht is gesproken schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan OmmeKeer. OmmeKeer zal binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven aan Cliënt. Indien een klacht voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal OmmeKeer binnen veertien dagen een indicatie geven van de verwachtte termijn waarbinnen Cliënt een inhoudelijke reactie mag verwachten.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 Op alle met OmmeKeer gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien onderling overleg niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.